Poučenie o vašich právach

Vážení klienti,

aby ste si mohli bezpečne a pohodlne rezervovať naše služby, spracúvame vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé.  Tu sa dozviete, aké máte práva a čo môžete od nás požadovať.  

Aké máte práva?

 1. Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto  spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou. 

 • Právo na opravu

Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie. 

 • Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak

 • už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
 • odvoláte svoj súhlas;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
 • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;
 • Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak

 • nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
 • vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.
 • Právo na prenosnosť údajov

Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

 • Právo namietať

Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

 • na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
 • z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
 • vytvárania zákazníckeho profilu,

môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

Ako môžete tieto práva vykonávať?

S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

 • emailom na info@addictionclub.sk
 • prostredníctvom online elektronického formuláru na našom webovom sídle addictionclub.sk
 • osobne na prevádzke v OC Galéria na  adrese Toryská 5, 040 11 Košice
 • poštou na adrese Rooseveltova 24, 040 01 Košice

Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.


Zásady ochrany osobných údajov

Vážený zamestnanci, klienti,

aby ste mohli bezpečne využívať služby nášho fitness clubu, potrebujeme vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé.  Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

 1. Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť:

 Obchodné meno: Rebeka fitness s.r.o.

Registrácia: Okr. súd KE 1, odd. SRO, vl. č. 43206/V

Sídlo: Rooseveltova 24, 040 01 Košice

IČO: 54 408 155

Zast.: Veronika Mikitová

 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

 • Aké osobné údaje spracúvame?

Zamestnanec

Aby sme s vami mohli uzatvoriť pracovnú zmluvu a plniť si riadne všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu :

•     titul,

•     meno,

•     priezvisko,

•     rodné priezvisko,

•     dátum narodenia a miesto narodenia,

•     rodné číslo,

•     pohlavie,

•     rodinný stav,

•     adresa a druh pobytu,

•     štátna príslušnosť,

•     národnosť,

•     štátne občianstvo,

•     údaje o dosiahnutom vzdelaní,

•     údaje o odmeňovaní,

•     osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčeniach o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách,

•     údaje o odpracovanom čase,

•     údaje  o bankovom účte,

•     zdravotná poisťovňa,

•     údaje o pracovnej neschopnosti,

•     údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci,

•     údaje o zmenenej pracovnej schopnosti,

•     údaje o čerpaní materskej a rodičovskej dovolenky,

•     údaje o rodinných príslušníkoch v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia,

•     iné údaje uvedené v životopise,

•     údaje o vedení zamestnanca v evidencii uchádzačov o zamestnanie,

•     údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku,

•     podpis,

•     email,

•     tel. č.

Na základe § 73 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov zverejňujeme na našom webovom www.addictionclub.sk vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, keďže ich zverejnenie je potrebné v súvislosti s plnením vašich pracovných povinností.

S vašim súhlasom zverejňujeme na našom webovom sídle www.addictionclub.sk vaše osobné údaje v rozsahu: fotografia.

Zákazník

Aby sme vám mohli zaistiť bezpečný prevod prostriedkov na náš účet a zároveň Vám umožniť pohodlné prihlasovanie sa na tréning a plniť si všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, tel.č., email.

Súťaž

Aby ste sa zúčastnili a vyhrali našu súťaž na facebookovom účte, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, tel.č., email, adresa na doručenie.

Marketing

Aby sme vám mohli zasielať informácie o produktoch a službách a obracať sa na vás s prieskumom trhu,  spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, tel.č., email.

 • Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?
 • Zamestnanec

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia pracovnej zmluvy a plnenia si povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a aj z osobitných právnych predpisov súvisiacich s týmto pracovnoprávnym vzťahom.

 • Spotrebiteľská súťaž

Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu vašej účasti na súťaži  a pokiaľ sa stanete výhercom, aj za účelom doručenia ceny. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas.

 • Marketingová komunikácia

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o produktoch a službách a prieskumu trhu, a to prostredníctvom vybraného spôsobu komunikácie. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas. 

 • Aký je náš oprávnený záujem?

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email osôb, ktoré sa dobrovoľne zaregistrovali do rezervačného systému trening.addictionclub.sk

Spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ. Týmito záujmami je zabezpečenie plynulého chodu prevádzky, naplnenia kapacity tréningových miestností a bezpečné a prehľadné platby za tréningy.

Uvedený záujem považuje prevádzkovateľ za oprávnený. 

 • Ako nám môžete dať súhlas?

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať niektorým z týchto spôsobov:

 • emailom na info@addictionclub.sk
 • prostredníctvom online elektronického formuláru na našom webovom sídle addictionclub.sk
 • osobne na prevádzke v OC Galéria na adrese Toryská 5, 040 11 Košice
 • poštou na adrese Rooseveltova 24, Košice 040 01
 • prihlásením na newsletter
 • Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať

 • cez online formulár;
 • kliknutím na link „Odhlásiť z newslettera“, ktorý sa nachádza v pätičke každého reklamného mailu;
 • zaslaním oznámenia na email info@addictionclub.sk
 • osobne na prevádzke v OC Galéria na ulici Toryská 5, 040 11 Košice
 • zaslaním oznámenia poštou na adresu Rooseveltova 24, Košice 040 01
 • Komu vaše údaje poskytujeme?

Vaše osobné údaje poskytujeme spoločnosti:

•     Zdravotná poisťovňa,

•     Sociálna poisťovňa,

•     daňový úrad,

•     súdy a orgány činné v trestnom konaní,

•     exekútor,

•     iný oprávnený subjekt.

 • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Mzdy a personalistika

Evidencia uchádzačov o zamestnanie

 1. Dokumenty týkajúce sa uchádzačov o zamestnanie sa uchovávajú po dobu, na ktorý uchádzač o zamestnanie poskytol súhlas.

Účtovníctvo

 1. Účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov.

Evidencia reklamácii

 1. Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov.

Vymáhanie pohľadávok/Súdne spory

 1. Dokumenty týkajúce sa súdnych sporov sa uchovávajú po dobu 10 rokov.

Marketing

 1. Dokumenty týkajúce sa marketingu sa uchovávajú po dobu, na ktorú dotknutá osoba poskytla súhlas, príp. po kratšiu dobu do odvolania súhlasu. Ak nie je daný súhlas na konkrétnu dobu, osobné údaje sa spracúvajú pokiaľ sa neskončil účel, v súvislosti s ktorým súhlas daná osoba dala.
 • Na koho sa môžete obrátiť?

Ak máte akékoľvek otázky či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete sa obrátiť na

Meno a priezvisko: Veronika Mikitová

Email: rebeka.mikitova@gmail.com

Tel. č.: 0915 867 698

 1. Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email info@addictionclub.sk. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

 1. Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme.

 1. Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Všetky osobné údaje spracúvané na serveri našej spoločnosti sú šifrované.

 1. Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 24.05.2018

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. O každej zmene budete informovaný na našeom webovom sídle www.addictionclub.sk